Preview

FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology

Advanced search
Fullscreen

For citations:


Nersesov A.V., Kaibullaeva D.A., Vasnev O.S., Tashenova L.K., Sakhipov M.M., Berestimov G.T., Akhmetzhanova G.A., Ibekenov O.T., Doskhanov M.O., Zhumazhanov N.M., Balzhanov Z.M., Aitmoldin B.A., Toleubaev E.A., Laryushina E.M., Zhumagulov K.N., Sobirova G.N., Umarova S.I., Shulpekova Yu.O., Okhlobystin A.V. A modern conception of postcholecystectomy syndrome (based on the materials of the Advisory Board held on May 4, 2019 in Almaty, Kazakhstan). FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology. 2020;13(2):205-219. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2020.036

Views: 1299


ISSN 2070-4909 (Print)
ISSN 2070-4933 (Online)