Preview

FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomic and Pharmacoepidemiology

Advanced search
Fullscreen

For citation:


Nersesov A.V., Kaibullaeva D.A., Vasnev O.S., Tashenova L.K., Sakhipov M.M., Berestimov G.T., Akhmetzhanova G.A., Ibekenov O.T., Doskhanov M.O., Zhumazhanov N.M., Balzhanov Zh.M., Aitmoldin B.A., Toleubaev E.A., Laryushina E.M., Zhumagulov K.N., Sobirova G.N., Umarova S.I., Shulpekova Yu.O., Okhlobystin A.V. A modern conception of postcholecystectomy syndrome (based on the materials of the Advisory Board held on May 4, 2019 in Almaty, Kazakhstan). FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomic and Pharmacoepidemiology. 2020;13(2):205-219. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2070-4909/farmakoekonomika.2020.036

Views: 610


ISSN 2070-4909 (Print)
ISSN 2070-4933 (Online)